Publications

 1. Xiaocui Yan#, Miaomiao Li#, Peipei Zhang#, Guihong Yin#, Huaizhi Zhang, Takele Weldu Gebrewahid, Jianping Zhang, Lingli Dong, Daqun Liu, Zhiyong Liu*, Zafeng Li* (2021) High-temperature wheat leaf rust resistance gene Lr13 exhibits pleiotropic effects on hybrid necrosis. Molecular Plant, 14:1029-1032

 2. Qiuhong Wu#, Fei Zhao#, Yongxing Chen, Panpan Zhang, Huaizhi Zhang, Guanghao Guo, Jingzhong Xie, Lingli Dong, Ping Lu, Miaomiao Li, Shengwei Ma, Tzion Fahima, Eviatar Nevo, Hongjie Li, Yijing Zhang*, Zhiyong Liu* (2021) Bulked segregant CGT-Seq-facilitated map-based cloning of a powdery mildew resistance gene originating from wild emmer wheat (Triticum dicoccoides). Plant Biotechnology Journal, 19:1288-1290

 3. Yahui Li, Ruiming Lin, Jinhuang, Xiaohan Shi, Dan Qiu, Peipei Wu, Gebremedhin Habteab Goitom, Siqi Wang, Hongjun Zhang, Li Yang, Hongwei Liu, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, Hongjie Li* (2021) Mapping of stripe rust resistance gene Yr041133 by BSR-Seq analysis. The Crop Journal, https://doi.org/10.1016/j.cj.2021.06.009

 4. Junhua Peng*, Zhiyong Liu*, Xionglun Liu*, Jun Yan, Dongfa Sun, Eviatar Nevo (2021) Evolutionary agriculture domestication of wild emmer wheat. In Solomon P. Wasser and Milana Frenkel-Morgenstern edited: New Horizons in Evolution. Academic Press, Elsevier, pp193-255 DOI:10.1016/B978-0-323-90752-1.00007-9

 5. Peipei Wu, Li Yang, Guanghao Guo, Jinghuang Hu, Dan Qiu, Yahui Li, Xiaohan Shi, Hongjun Zhang, Hongwei Liu, Juntao Zhao, Guozhong Sun, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, Hongjie Li* (2021) Molecular mapping and identification of a candidate gene for new locus Hg2 conferring hairy glume in wheat. Plant Science, 307:110879

 6. Xiaohan Shi, Peipei Wu, Jinghuang Hu, Dan Qiu, Yunfeng Qu, Yahui Li, Yi Liu, Tesfay Gebrekirstos Gebremariam, Jingzhong Xie, Qiuhong Wu, Hongjun Zhang, Hongwei Liu, Li Yang, Guozhong Sun, Yang Zhou, Zhiyong Liu, and Hongjie Li* (2021) Molecular characterization of adult plant resistance loci against powdery mildew in winter wheat cultivar Liangxing 99 using BSR-Seq technology. Plant Disease, https://doi.org/10.1094/PDIS-03-21-0664-RE

 7. Yinghui Li, Zhen-Zhen Wei, Andrii Fatiukha, Samidha Jaiwar, Hanchao Wang, Samiha Hasan, Zhiyong Liu, Hanan Sela, Tamar Krugman, Tzion Fahima (2021) TdPm60 identified in wild emmer wheat is an ortholog of Pm60 and constitutes a strong candidate for PmG16 powdery mildew resistance. Theor Appl Genet. 134(9):2777-2793

 8. Miaomiao Li, Lingli Dong*, Beibei Li, Zhengzhong Wang, Jingzhong Xie, Dan Qiu, Yahui Li, Wenqi Shi, Lijun Yang, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Ping Lu, Guanghao Guo, Huaizhi Zhang, Panpan Zhang, Keyu Zhu, Yiwen Li, Yan Zhang, Rongge Wang, Chengguo Yuan, Wei Liu, Dazhao Yu, Ming-Cheng Luo, Tzion Fahima, Eviatar Nevo, Hongjie Li*, Zhiyong Liu* (2020) A CNL protein in wild emmer wheat confers powdery mildew resistance. New Phytologist, 228:1027-1037 

 9. Jingzhong Xie#, Guanghao Guo#, Yong Wang#, Tiezhu Hu#, Lili Wang, Jingting Li, Dan Qiu, Yahui Li, Qiuhong Wu, Ping Lu, Yongxing Chen, Lingli Dong, Miaomiao Li, Huaizhi Zhang, Panpan Zhang, Keyu Zhu, Beibei Li, Karin R. Deal, Naxin Huo, Yan Zhang, Ming-Cheng Luo, Sanzhen Liu, Yong Qiang Gu*, Hongjie Li*, Zhiyong Liu* (2020) A rare single nucleotide variant in Pm5e confers powdery mildew resistance in common wheat. New Phytologist, 228:1011-1026 

 10. Ping Lu, Li Guo, Zhenzhong Wang, Beibei Li1, Jing Li, Yahui Li, Dan Qiu, Wenqi Shi, Lijun Yang, Ning Wang, Guanghao Guo, Jingzhong Xie, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Miaomiao Li, Huaizhi Zhang, Lingli Dong, Panpan Zhang, Keyu Zhu, Dazhao Yu, Yan Zhang, Karin R. Deal, Naxin Huo, Cuimin Liu, Ming-Cheng Luo, Jan Dvorak, Yong Qiang Gu, Hongjie Li*, Zhiyong Liu* (2020) A rare gain of function in a wheat tandem kinase confers resistance to powdery mildew. Nature Communications, 11:680

 11. Panpan Zhang, Guanghao Guo, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Jingzhong Xie, Ping Lu, Beibei Li, Lingli Dong, Miaomiao Li, Rongge Wang, Chengguo Yuan, Huaizhi Zhang,  Keyu Zhu, Wenling Li, Zhiyong Liu* (2020) Identification and fine mapping of spot blotch (Bipolaris sorokiniana) resistance gene Sb4 in wheat. Theor Appl Genet, 133:24512459

 12. Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Jingzhong Xie, Lingli Dong, Zhenzhong Wang, Ping Lu, Rongge Wang, Chengguo Yuan, Yan Zhang, Zhiyong Liu* (2021) A 36 Mb terminal deletion of chromosome 2BL is responsible for a wheat semi-dwarf mutation. The Crop Journal 9:873-881

 13. Jian Yang, Yanjie Zhou, Weiguo Hu, Yu’e Zhang, Yong Zhou, Yongxing Chen, Xicheng Wang, Hong Zhao, Tingjie Cao* and Zhiyong Liu* (2020) Unlocking the relationships among population
  structure, plant architecture, growing season, and environmental adaptation in Henan wheat cultivars.
  BMC Plant Biology 20:469

 14. Xiaodan Xu, Wei Liu, Zhiyong Liu, Jieru Fan, Yilin Zhou* (2020) Mapping powdery mildew resistance gene PmYBL on chromosome 7B of Chinese wheat (Triticum aestivum L.) landrace Youbailan. Plant Disease, 104(9):2411-2417.

 15. Yahui Li, Xiaohan Shi, Jinghuang Hu, Peipei Wu, Dan Qiu, Yunfeng Qu, Jingzhong Xie, Qiuhong Wu, Hongjun Zhang, Li Yang, Hongwei Liu, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, and Hongjie Li* (2020) Identification of a recessive gene PmQ conferring resistance to powdery mildew in wheat landrace Qingxinmai using BSR-Seq analysis. Plant Disease, 104:743–751

 16. Yunfeng Qu, Peipei Wu, Jinghuang Hu, Yongxing Chen, Zhanliang Shi, Dan Qiu, Yahui Li, Hongjun Zhang, Yang Zhou, Li Yang, Hongwei Liu, Tongquan Zhu, Zhiyong Liu, Yanming Zhang*, Hongjie Li* (2020) Molecular detection of the powdery mildew resistance genes in winter wheats DH51302 and Shimai 26. Journal of Integrative Agriculture, 19(4):931-940

 17. Jian Yang, Yanjie Zhou, Yu’e Zhang, Weiguo Hu, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Xicheng Wang, Guanghao Guo, Zhiyong Liu*, Tingjie Cao* and Hong Zhao (2019) Cloning, characterization of TaGS3 and identification of allelic variation associated with kernel traits in wheat (Triticum aestivum L.). BMC Genetics, 20:98

 18. Lei Cui, Dan Qiu, Lei Sun, Yu Sun, Yongkang Ren, Hongjun Zhang, Jingting Li, Jingwei Zou, Peipei Wu, Jinghuang Hu, Jingzhong Xie, Hongwei Liu, Li Yang, Yang Zhou, Yan Lv, Zhiyong  Liu*, T.D. Murray*, Hongjie Li* (2020) Resistance to Heterodera filipjevi and H. avenae in winter wheat is conferred by different QTL. Phytopathology, 100:472-482

 19. Yueqiang Zhang, Zhong Wang, Zheru Fan, Jianfeng Li, Xin Gao, Hongzhi Zhang, Qi Zhao, Zhaoying Wang, Zhiyong Liu* (2019) Phenotyping and evaluation of CIMMYT WPHYSGP nursery lines and local wheat varieties under two irrigation regimes. Breeding Science, 69:55-67

 20. Jian Yang, Yanjie Zhou, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Panpan Zhang, Yu'e Zhang, Weiguo Hu, Xicheng Wang, Hong Zhao, Lingli Dong, Jun Han, Zhiyong Liu*, Tingjie Cao*. (2019) Molecular characterization of a novel TaGL3-5A allele and its association with grain length in wheat (Triticum aestivum L.). Theor Appl Genet, 132:1799-1814

 21. Deyun Zhang, Keyun Zhu, Lingli Dong, Yong Liang, Genqiao Li, Tilin Fang, Guanghao Guo, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yongxing Chen, Ping Lu, Miaomiao Li, Huaizhi Zhang, Zhenzhong Wang, Yan Zhang, Qixin Sun, Zhiyong Liu* (2019) Wheat powdery mildew resistance gene Pm64 derived from wild emmer (Triticum turgdium var. dicoccoides) is tightly linked in repulsion with stripe rust resistance gene Yr5. The Crop Journal, 7:761-770

 22. Jinghuang Hu, Jingting Li*, PeipeiWu, Yahui Li, Dan Qiu, Yunfeng Qu, Jingzhong Xie, Hongjun Zhang, Li Yang, Tiantian Fu, Yawei Yu, Mengjuan Li, Hongwei Liu, Tongquan Zhu, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, and Hongjie Li* (2019) Development of SNP, KASP, and SSR markers by BSR-Seq technology for saturation of genetic linkage map and efficient detection of wheat powdery mildew resistance gene Pm61. International Journal of Molecular Science, 20:750

 23. Peipei Wu. Jinghuang Hu, Jingwei Zou, Dan Qiu, Yunfeng Qu, Yahui Li, Teng Li, Hongjun Zhang, Li Yang, Hongwei Liu, Yang Zhou, Zhongjun Zhang, Jingting Li*, Zhiyong Liu*, Hongjie Li* (2019) Fine mapping of the wheat powdery mildew resistance gene Pm52 using comparative genomics analysis and the Chinese Spring reference genomic sequence. Theor Appl Genet, 132:1451–1461

 24. Tingting Zhu, Zhaorong Hu, Juan C. Rodriguez, Karin R. Deal, Jan Dvorak, John P. Vogel, Zhiyong Liu, and Ming-Cheng Luo* (2018) Analysis of Brachypodium genomes with genome-wide optical maps. Genome, 61:559-565

 25. Huigai Sun, Jinghuang Hu, Wei Song, Dan Qiu, Lei Cui, Peipei Wu, Hongjun Zhang, Hongwei Liu, Li Yang, Yunfeng Qu, Yahui Li, Teng Li, Wei Cheng, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, Jingting Li*, Hongjie Li* (2018) Pm61: a recessive gene for resistance to powdery mildew in wheat landrace Xuxusanyuehuang identified by comparative genomics analysis. Theoretical and Applied Genetics, 131:2085-2097

 26. Guangbin Luo, Shuyi Song, Liru Zhao, Lisha Shen, Yanhong Song, Xin Wang, Kang Yu, Zhiyong Liu, Yiwen Li, Wenlong Yang, Xin Li, Kehui Zhan, Aimin Zhang*, Dongcheng Liu* (2018) Mechanisms, origin and heredity of Glu‑1Ay silencing in wheat evolution and domestication. Theoretical and Applied Genetics, 131:1561–1575

 27. Naxin Huo, Shengli Zhang, Tingting Zhu, Lingli Dong, Yi Wang, Toni Mohr, Tiezhu Hu, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo, Daowen Wang, Jong-Yeol Lee, Susan Altenbach* and Yong Q. Gu* (2018) Gene duplication and evolution dynamics in the homeologous regions harboring multiple prolamin and resistance gene families in hexaploid wheat. Frontiers in Plant Science, 9:673

 28. Naxin Huo, Tingting Zhu, Susan Altenbach, Lingli Dong, Yi Wang, Toni Mohr, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo & Yong Q. Gu* (2018) Dynamic evolution of α-Gliadin prolamin gene family in homeologous genomes of hexaploid wheat. Scientific Report, 8:5181

 29. Miaomiao Li, Beibei Li, Guanghao Guo, Yongxing Chen, Jingzhong Xie, Ping Lu, Qiuhong Wu, Deyun Zhang, Huaizhi Zhang, Jian Yang, Panpan Zhang, Yan Zhang, Zhiyong Liu* (2018) Mapping a leaf senescence gene els1 by BSR-Seq in common wheat. The Crop Journal, 6:236-243

 30. Peipei Wu, Jingzhong Xie, Jinghuang Hu, Dan Qiu, Zhiyong Liu, Jingting Li, Miaomiao Li, Hongjun Zhang, Li Yang, Hongwei Liu, Yang Zhou, Zhongjun Zhang*, Hongjie Li* (2018) Development of molecular markers linked to powdery mildew resistance gene Pm4b by combining SNP discovery from transcriptome sequencing data with Bulked Segregant Analysis (BSR-Seq) in Wheat. Front Plant Sci, 5:95  

 31. Yong Wang, Huaizhi Zhang, Jingzhong Xie, Bingmin Guo, Yongxing Chen, Huaiyu Zhang, Ping Lu, Qiuhong Wu, Miaomiao Li, Deyun Zhang, Guanghao Guo, Jian Yang, Panpan Zhang, Yan Zhang, Xicheng Wang, Hong Zhao, Tingjie Cao*, Zhiyong Liu* (2018) Mapping stripe rust resistance genes by BSR-Seq: YrMM58 and YrHY1 on chromosome 2AS in Chinese wheat lines Mengmai 58 and Huaiyang 1 are Yr17. The Crop Journal, 6:91-98

 32. Zhenzhong Wang, Jingzhong Xie, Li Guo, Deyun Zhang, Genqiao Li, Tilin Fang, Yongxing Chen, Jun Li, Qiuhong Wu, Ping Lu, Miaomiao Li, Haibin Wu, Huaizhi Zhang, Yan Zhang, Wuyun Yang, Mingcheng Luo, Tzion Fahima, Zhiyong Liu* (2018) Molecular mapping of YrTZ2, a stripe rust resistance gene in wild emmer accession TZ-2 and its comparative analyses with Aegilops tauschii. Journal of Integrative Agriculture, 17:1267-1275

 33. 吴秋红 陈永兴 李丹 王振忠 张艳 袁成国 王西成 赵虹 曹廷杰 刘志勇* (2018) 利用SNP 芯片和BSA 分析规模化定位小麦抗白粉病基因. 作物学报. 44(1):1-14

 34. 张怀志 谢菁忠 陈永兴 刘旭 王勇 闫素红 杨兆生 赵虹 王西成 贾联合 曹廷杰 刘志勇* (2017) 利用BSR-Seq 定位小麦品种郑麦103 抗条锈病基因YrZM103. 作物学报. 43(11):1643-1649

 35. Ming-Cheng Luo, Yong Q. Gu, Daniela Puiu, Hao Wang, Sven O. Twardziok, Karin R. Deal, Naxin Huo, Tingting Zhu, Le Wang, Yi Wang, Patrick E. McGuire, Shuyang Liu, Hai Long, Ramesh K. Ramasamy, Juan C. Rodriguez, Sonny L. Van, Luxia Yuan, Zhenzhong Wang, Zhiqiang Xia, Lichan Xiao, Olin D. Anderson, Shuhong Ouyang, Yong Liang, Aleksey V. Zimin, Geo Pertea, Peng Qi, Jeffrey L. Bennetzen, Xiongtao Dai, Matthew W. Dawson, Hans-Georg Müller, Karl Kugler, Lorena Rivarola-Duarte, Manuel Spannagl, Klaus F. X. Mayer, Fu-Hao Lu, Michael W. Bevan, Philippe Leroy, Pingchuan Li, Frank M. You, Qixin Sun, Zhiyong Liu, Eric Lyons, Thomas Wicker, Steven L. Salzberg, Katrien M. Devos & Jan Dvořák (2017) Genome sequence of the progenitor of the wheat D genome Aegilops tauschii. Nature, 551:498-502

 36. Naxin Huo, Lingli Dong, Shengli Zhang, Yi Wang, Tingting Zhu, Toni Mohr, Susan Altenbach, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Olin D. Anderson, Ming-Cheng Luo, Daowen Wang and Yong Q. Gu (2017) New insights into structural organization and gene duplication in a 1.75-Mb genomic region harboring the a-gliadin gene family in Aegilops tauschii, the source of wheat D genome. The Plant Journal, 92:571-583

 37. Yong Wang, Jingzhong Xie, Huaizhi Zhang, Bingmin Guo, Shunzong Ning, Yongxing Chen, Ping Lu, Qiuhong Wu, Miaomiao Li, Deyun Zhang, Guanghao Guo, Yan Zhang, Dengcai Liu, Shaokui Zou, Jianwei Tang, Hong Zhao, Xicheng Wang, Jun Li, Wuyun Yang, Tingjie Cao*, Guihong Yin*, Zhiyong Liu* (2017) Mapping stripe rust resistance gene YrZH22 in Chinese wheat cultivar Zhoumai 22 by bulked segregant RNA-Seq (BSR-Seq) and comparative genomics analyses. Theor Appl Genet, 130:2191-2201

 38. Guoxin Wang, Ling Wang, Yu Cui, Meihua Yu, Chen Dang, Hao Wang, Xuejiao Jin, Lijie Yan, Qiuhong Wu, Dawei Li, Zhiyong Liu* (2017) RNA-seq analysis of Brachypodium distachyon responses to Barley stripe mosaic virus infection. The Crop Journal, 5:1-10 (Cover story) [ Full Text ]

 39. Jingzhong Xie, Lili Wang, Yong Wang, Huaizhi Zhang, Shenghui Zhou, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Zhenzhong Wang, Guoxin Wang, Deyun Zhang, Yan Zhang, Tiezhu Hu*, Zhiyong Liu* (2017) Fine mapping of powdery mildew resistance gene PmTm4 in wheat using comparative genomics. Journal of Integrative Agriculture, 16:540-550 [ Full Text ]

 40. Sheng-hui Zhou, Lin Fu, Qiu-hong Wu, Jiao-jiao Chen, Yong-xing Chen, Jing-zhong Xie, Zhen-zhong Wang, Guo-xin Wang, De-yun Zhang, Yong Liang, Yan Zhang, Ming-shan You, Rong-qi Liang, Jun Han, Zhiyong Liu* (2017) QTL mapping revealed TaVp-1A conferred pre-harvest sprouting resistance in wheat population Yanda 1817×Beinong 6. Journal of Integrative Agriculture, 16:435-444 [ Full Text ]

 41. Jingzhong Xie, Naxin Huo, Shenghui Zhou, Yi Wang, Guanghao Guo, Karin R. Deal, Shuhong Ouyang, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Lichan Xiao, Tingting Zhu, Tiezhu Hu, Vijay Tiwari, Jianwei Zhang, Hongxia Li, Zhongfu Ni, Yingyin Yao, Huiru Peng, Shengli Zhang, Olin D. Anderson, Patrick E. McGuire, Jan Dvorak*, Ming-Cheng Luo*, Zhiyong Liu*, Yong Q. Gu*, Qixin Sun* (2017) Sequencing and comparative analysis of Aegilops tauschii chromosome arm 3DS revealed rapid evolution of Triticeae genomes. Journal of Genetics Genomics, 44:51-61 [ Full Text ]

 42. 周升辉 吴秋红 谢菁忠 陈娇娇 陈永兴 傅琳 王国鑫 于美华 王振忠 张德云 王令 王丽丽 张艳 梁荣奇 韩俊 刘志勇* (2016) 小麦燕大1817 × 北农6 号重组自交系群体在正常和盐胁迫水培条件下 苗期性状的QTL定位. 作物学报, 42(12):1764-1778 [ Full Text ]

 43. Hui Jin, Weie Wen, Jindong Liu, Shengnan Zhai, Yan Zhang, Jun Yan, Zhiyong Liu, Xianchun Xia, Zhonghu He* (2016) Genome-wide QTL mapping for wheat processing quality parameters in a Gaocheng8901/Zhoumai16 recombinant inbred line population. Frontiers in Plant Science, 7:1032 [ Full Text ]

 44. Ping Lu, Yong Liang, Delin Li, Zhengzhong Wang, Wenbin Li, Guoxin Wang, Yong Wang, Shenghui Zhou, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Deyun Zhang, Yongxing Chen, Miaomiao Li, Yan Zhang, Qixin Sun, Chenggui Han, Zhiyong Liu* (2016) Fine genetic mapping of spot blotch resistance gene Sb3 in wheat (Triticum aestivum). Theor Appl Genet, 129:577-589  [ Full Text ]

 45. Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Lin Fu, Shenghui Zhou, Jiaojiao Chen, Xiaojie Zhao, Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Zhenzhong Wang, Dan Li, Guoxin Wang, Deyun Zhang, Chengguo Yuan, Lixin Wang, Mingshan You, Jun Han, Zhiyong Liu* (2016) QTL mapping of flag leaf traits in common wheat using an integrated high-density SSR and SNP genetic linkage map. Euphytica, 208:337-351  [ Full Text ]

 46. Meiyan Liu, Lei Lei, Carol Powers, Zhiyong Liu, Kimberly G. Campbell, Xianming Chen, Robert L. Bowden, Brett F. Carver, Liuling Yan* (2016) TaXA21-A1 on chromosome 5AL is associated with resistance to multiple pests in wheat.Theor Appl Genet, 129:345-355    [Full Text ]

 47. Shengnan Zhai, Zhonghu He, Weie Wen, Hui Jin, Jindong Liu, Yong Zhang, Zhiyong Liu, Xianchun Xia (2016) Genome‑wide linkage mapping of flour color‑related traits and polyphenol oxidase activity in common wheat. Theor Appl Genet, 129:377-394  [Full Text ]

 48. Lei Cui, L. Sun, X. Gao, W. Song, Xiaoming Wang, H.L. Li, Zhiyong Liu, W.H. Tang, Hongjie Li (2016) The impact of resistant and susceptible wheat cultivars on the multiplication of Heterodera filipjevi and H. avenae in parasite-infested soil. Plant Pathology, 65:1192-1199

 49. Zhenzhong Wang, Hanwen Li, Deyun Zhang, Li Guo, Jiaojiao Chen, Yongxing Chen, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yan Zhang, Qixin Sun, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo, Zhiyong Liu* (2015) Genetic and physical mapping of powdery mildew resistance gene MlHLT in Chinese wheat landrace Hulutou. Theor Appl Genet, 128:365-373  [ Full Text ]

 50. Yong Liang, Deyun Zhang, Shuhong Ouyang, Jingzhong Xie, Qiuhong Wu, Zhenzhong Wang, Yu Cui, Ping Lu, Dong Zhang, Ziji Liu, Jie Zhu, Yongxing Chen, Yan Zhang, Ming-Cheng Luo, Jan Dvorak, Naxin Huo, Qixin Sun, Yong-Qiang Gu*, Zhiyong Liu* (2015) Dynamic evolution of resistance gene analogs in the orthologous genomic regions of powdery mildew resistance gene MlIW170 in Triticum dicoccoides and Aegilops tauschii. Theor Appl Genet, 128(8):1617-1629  [ Full Text ]

 51. Ping Lu, Jinxia Qin, Guoxin Wang, Lili Wang, Zhenzhong Wang, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yong Liang, Yong Wang, Deyun Zhang, Qixin Sun, Zhiyong Liu* (2015) Comparative fine mapping of the Wax 1 (W1) locus in hexaploid wheat. Theor Appl Genet, 128(8):1595-1603  [ Full Text ]

 52. Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Shenghui Zhou, Lin Fu, Jiaojiao Chen, Yao Xiao, Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Xiaojie Zhao, Yu Cui, Deyun Zhang, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Jingzhong Xie, Jinxia Qin, Guoxin Wang, Delin Li, Yinlian Huang, Meihua Yu, Ping Lu, Lili Wang, Ling Wang, Hao Wang, Chen Dang, Jie Li, Yan Zhang, Huiru Peng, Chengguo Yuan, Mingshan You, Qixin Sun, Jirui Wang, Lixin Wang, MingCheng Luo, Jun Han, Zhiyong Liu* (2015) High-density linkage map construction and QTL mapping of grain shape and size in the wheat population Yanda1817 × Beinong6. PloS ONE, 10(2):e0118144  [ Full Text ]

 53. Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Lili Wang, Yu Cui, Qiuhong Wu, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Jingzhong Xie, Deyun Zhang, Yong Wang, Yongxing Chen, and Zhiyong Liu* (2015) Comparative genetic mapping revealed powdery mildew resistance gene MlWE4 derived from wild emmer is located in same genomic region of Pm36 and Ml3D232 on chromosome 5BL. Journal of Integrative Agriculture,14:603-609  [ Full Text ]

 54. 曹廷杰, 谢菁忠, 吴秋红, 陈永兴, 王振忠, 赵 虹, 王西成, 詹克慧, 徐如强, 王际睿, 罗明成, 刘志勇* (2015) 河南省近年审定小麦品种基于系谱和SNP 标记的遗传多样性分析. 作物学报, 41(2):197-206   [ Full Text ]

 55. 曹廷杰, 陈永兴, 李丹, 张 艳, 王西成, 赵虹, 刘志勇* (2015) 河南小麦新育成品种(系)白粉病抗性鉴定与分子标记检测. 作物学报, 41(8):1172-1182   [ Full Text ]

 56. 吴秋红, 陈娇娇, 陈永兴, 周升辉, 傅 琳, 张德云, 肖 尧,王国鑫, 王振忠, 王立新, 韩 俊, 袁成国, 尤明山, 刘志勇* (2-15) 燕大1817/北农6 号重组自交系群体穗部性状的QTL定位. 作物学报, 41(3):349-358  [ Full Text ]

 57. Shuhong Ouyang, Dong Zhang, Jun Han*,
  Xiaojie Zhao, Yu Cui, Wei Song, Naxin Huo, Yong Liang, Jingzhong Xie,
  Zhenzhong Wang, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Ping Lu, De-Yun Zhang, Lili
  Wang, Hua Sun, Tsomin Yang, Gabriel Keeble-Gagnere, Rudi Appels,
  Jaroslav Dolezˇel, Hong-Qing Ling, Mingcheng Luo, Yongqiang Gu, Qixin
  Sun, Zhiyong Liu* (2014)
  Fine genetic mapping and toward physical mapping of powdery mildew resistance gene MlIW172 originating from wild emmer (Triticum dicoccoides). PloS ONE, 9(6):e100160   [ Full Text ]

 58. Zhenzhong Wang, Yu Cui, Yongxing Chen, Deyun
  Zhang, Yong Liang, Dong Zhang, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Shuhong
  Ouyang, Delin Li, Yinlian Huang, Ping Lu, Guoxin Wang, Meihua Yu,
  Shenghui Zhou, Qixin Sun, Zhiyong Liu*
  (2014) Comparative genetic mapping and genomic region collinearity analysis of the powdery mildew resistance gene Pm41. Theor Appl Genet,127:1741-1751   [ Full Text ]

 59. Jingting Li, Zhenzhong Wang, Huiru Peng, Zhiyong Liu* (2014) A MITE insertion into the 3′-UTR regulates the transcription of TaHSP16.9 in common wheat. The Crop Journal, 2:381-387   [ Full Text ]

 60. Fuxiang Peng, Na Song, Hongxia Shen, Haibin Wu, Hongtu Dong, Jing Zhang,
  Yinghui Li, Huiru Peng, Zhongfu Ni, Zhiyong Liu, Tsomin Yang, Baoyun
  Li, Chaojie Xie*, Qixin Sun (2014) Molecular mapping of a recessive powdery mildew resistance gene in spelt wheat cultivar Hubel. Molecular Breeding, 34:491-500

 61. 陈永兴,吴秋红,袁成国,尤明山,解超杰,田素华,杨作民,孙其信,刘志勇 (2014) 高产抗病冬小麦新品种"农大1108". 麦类作物学报, 34(2):284 [ Full Text ]

 62. 陈永兴,吴秋红,袁成国,尤明山,解超杰,田素华,杨作民,孙其信,刘志勇 (2014) 高产抗病冬小麦新品种"农大399". 中国种业, 2:63 [ Full Text ]

 63. 李丹,袁成国,吴海彬,张栋,梁永,王振忠,吴秋红,陈永兴,杨作民,孙其信,刘志勇 (2013) 普通小麦品种农大399抗白粉病基因SSR和AFLP-SCAR分子标记. 植物遗传资源学报,14:101-106   [ Full Text ]

 64. 刘子记,梁永,朱婕,李根桥,杨作民,孙其信,刘志勇 (2013) 小麦抗叶锈病基因Lr9的分子标记及其检测. 麦类作物学报, 33:236-242 [ Full Text ]

 65. Haibin Wu, Jinxia Qin, Jun Han, Xiaojie Zhao,
  Shuhong Ouyang, Yong Liang, Dong Zhang, Zhenzhong Wang, Qiuhong Wu,
  Jingzhong Xie, Yu Cui, Huiru Peng, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2013)
  Comparative high-resolution mapping of the wax inhibitors Iw1 and Iw2 in hexaploid wheat. PloS ONE, 8(12):e84691   [Full Text]

 66. Li Li, Delin Li, S Liu, X Ma, CR Dietrich, HC Hu, G Zhang, Zhiyong Liu, Jun Zheng, Guoying Wang, Patrick Schnable* (2013) The maize glossy13 gene, cloned via BSR-Seq and Seq-Walking encodes a putative ABC transporter required for the normal accumulation of epicuticular waxes. PloS ONE, 8(12):e82333   [Full Text]

 67. Mi Yeon Lee, Lijie Yan, Florien A. Gorter,
  Brian Y.T Kim, Yu Cui, Yue Hu, Cheng Yuan, Jessica Grindheim, Uma
  Ganesan, Zhiyong Liu, Chenggui Han, Jialin Yu, Dawei Li* and Andrew O. Jackson* (2012)
  A pathogenicity determinant overcoming Brachypodium distachyon Bd3-1 resistance resides in the Triple Gene Block 1 movement protein of the Norwich strain of Barley stripe mosaic virus. J. of General Virology, 93:2529-2756   [Full Text]

 68. Yu Cui, Mi Yeon Lee, Naxin Huo, Jennifer
  Bragg, Lijie Yan, Cheng Yuan, Cui Li, Sara J. Holditch, Jingzhong Xie,
  Ming-Cheng Luo, Dawei Li, Yong Qiang Gu, John P. Vogel,
  Andrew O. Jackson* Zhiyong Liu*, and David F. Garvin
  (2012) Fine mapping of the Bsr1 barley stripe mosaic virus resistance gene in the model grass Brachypodium distachyon. PloS ONE,7(6):e38333   [ Full Text ]

 69. Ziji Liu, Jie Zhu, Yu Cui, Yong Liang, Haibin Wu, Wei Song, Qing Liu, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2012) Identification and comparative mapping of a powdery mildew resistance gene derived from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides) on chromosome 2BS. Theor Appl Genet,124:1041-1049 [Full Text]

 70. Tilin Fang, Kimberly G. Campbell, Zhiyong
  Liu
  , Xianming Chen, Anmin Wan, Shan Li, Ziji Liu, Shuanghe Cao, Yihua
  Chen, Robert L. Bowden, Brett F. Carver, and Liuling Yan* (2011)
  Stripe rust resistance in the wheat cultivar Jagger is due to Yr17 and a novel resistance gene. Crop Science, 51(6):2455-2465 [Full Text]

 71. Cheng Yuan, Cui Li, Lijie Yan, Andrew O Jackson, Zhiyong Liu, Chenggui Han, Jialin Yu, Dawei Li* (2011) A high throughput Barley Stripe Mosaic Virus vector for virus induced gene silencing in monocots and dicots. PloS ONE, 6(10):e26468 [Full Text]

 72. 小麦抗白粉病基因Pm42的EST连锁图谱构建和比较基因组学分析

  刘子记, 朱 婕, 华 为, 杨作民, 孙其信, 刘志勇. 作物学报: 2011, 37(9):1569-1576 [Full Text]

 73. 野生二粒小麦导入普通小麦抗白粉病基因MlWE27的鉴定和分子标记

  华为,郭霞,朱婕,刘子记,崔钰,吴海彬,肖颖妮,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇. 农业生物技术学报: 2010,18:3-9 [Full Text]

 74. Hongtao Zhang, Haiying Guan, Jingting Li, Chaojie Xie, Xiayu Duan, Yilin Zhou, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2010) Genetic and comparative genomics mapping reveals that a powdery mildew resistance gene Ml3D232 originating from wild emmer co-segregates with an NBS-LRR analog in common wheat (Triticum aestivum L.). Theor Appl Genet,121:1613-1621 [Full Text]

 75. The International Brachypodium Initiative (2010) Genome sequencing and analysis of the model grass Brachypodium distachyon. Nature, 463:763-768 [Full Text]

 76. Andrea L. Blas, Ray Ming, Zhiyong Liu, Olivia J. Veatch, Robert E. Paull, Paul H. Moore, Qingyi Yu* (20210) Cloning of papaya chromoplast specific lycopene β-cyclase, CpCYC-b, controlling fruit flesh color revealed conserved microsynteny and a recombination hotspot. Plant Physiology,152:2013-2020 [Full Text ]

 77. Yanjie Wang, Huiru Peng, Gang Liu, Chaojie Xie*, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Zhiyong Liu and Qixin Sun* (2010) Identification and molecular mapping of a leaf rust resistance gene in spelt wheat landrace Altgold. Euphytica,174:371-375 [Full Text ]

 78. Genqiao Li, Tilin Fang, Hongtao Zhang, Chaojie Xie, Hongjie Li, Tsomin Yang, Eviatar Nevo, Tzion Fahima, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2009) Molecular identification of a new powdery mildew resistance gene Pm41 on chromosome 3BL derived from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides). Theor Appl Genet,119:531-539 [Full Text ]

 79. Wei Hua, Ziji Liu, Jie Zhu, Chaojie Xie, Tsomin Yang, Yilin Zhou, Xiayu Duan, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2009) Identification and genetic mapping of pm42, a new recessive wheat powdery mildew resistance gene derived from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides). Theor Appl Genet,119:223-230 [Full Text ]

 80. Wei Song, Chaojie Xie, Jinkun Du, Hao Xie, Qing Liu, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2009) A ‘one-marker-for-two-genes’ approach for efficient molecular discrimination of Pm12 and Pm21 conferring resistance to powdery mildew in wheat. Molecular Breeding, 23:357-363 [ Full Text ]

 81. 李根桥,房体麟,张宏涛,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇 (2009) 来自野生二粒小麦IW3和IW10的两个抗白粉病基因的鉴定及SSR标记定位. 作物学报, 35(5):761-767 [Full Text]

 82. 张连松 ,华为,关海英,李根桥,张宏涛,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇 (2009)野生二粒小麦导入普通小麦的抗白粉病基因MlWE29分子标记定位. 作物学报, 35(6):998-1005 [Full Text ]

 83. 韩俊,张连松,李静婷,石丽娟,解超杰,尤明山,杨作民,刘广田,孙其信,刘志勇 (2009) 小麦骨干亲本“胜利麦/燕大1817”杂交组合后代衍生品种遗传构成解析. 作物学报, 35(8):1395-1404 [ Full Text ]

 84. 韩俊,张连松,李根桥,张宏涛,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇 (2009) 野生二粒小麦导入普通小麦的抗白粉病基因MlWE18分子标记定位. 作物学报, 35(10):1791-1797 [Full Text ]

 85. 李根桥,房体麟,朱婕,高亮亮, 李闪, 解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇 (2009) 普通小麦品种Brock抗白粉病基因分子标记定位. 作物学报, 35(9):1613-1619 [Full Text ]

 86. 房体麟,程颖,李根桥,徐世昌,解超杰,尤明山,杨作民,孙其信,刘志勇 (2008) 小麦条锈病抗源S2199抗病基因分子标记及其与Yr5的关系. 作物学报, 34(3):355-360 [ Full Text ]

 87. 胡铁柱,李洪杰,刘子记,解超杰,周益林,段霞瑜,贾 旭,尤明山,杨作民,孙其信,刘志勇 (2008) 普通小麦品种“豫麦66”抗白粉病基因的鉴定与分子标记. 作物学报, 34(4):545-550 [ Full Text ]

 88. 胡铁柱,李洪杰,解超杰,尤明山,杨作民,孙其信,刘志勇 (2008) 小麦品种“唐麦4号”抗白粉病基因的分子标记与染色体定位. 作物学报, 34(7):1193-1198 [ Full Text ]

 89. Wei Hua, Soltanloo H., Jun Lu, Puchalski B, Frick M, Zhiyong Liu, Laroche A, Gaudet D (2008) Expression of defence-related genes in wheat carrying Lr34/Yr18 genes for adult plant resistance to leaf rust. Canadian Journal of Plant Pathology, 30:368-369

 90. Xiaoling Ji, Chaojie Xie*, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Eviatar Nevo, Tzion Fahima, Zhiyong Liu, Qixin Sun* (2007) Identification and genetic mapping of a powdery mildew resistance gene in wild emmer (Triticum dicoccoides) accession IW72 from Israel. Euphytica,159:385-390 [ Full Text ]

 91. Wei Song, Hao Xie, Qing Liu, Chaojie Xie, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu* (2007) Molecular identification of Pm12-carrying introgression lines in wheat using genomic and EST-SSR markers. Euphytica,158:95-102 [ Full Text ]

 92. Qing Liu, Zhongfu Ni, Huiru Peng,Wei Song, Zhiyong Liu, Qixin Sun* (2007) Molecular mapping of a dominant non-glaucousness gene from synthetic hexaploid wheat (Triticum aestivum L.). Euphytica,155:71-78 [ Full Text ]

 93. Hongjie Li, R. L. Conner, Zhiyong Liu, Yiwen Li, Yu Chen, Yilin Zhou, Xiayu Duan, Tianmin Shen, Qin Chen, R. J. Graf, and Xu Jia (2007) Characterization of wheat-triticale lines resistant to powdery mildew, stem rust, stripe rust, wheat curl mite, and limitation on spread of WSMV. Plant Disease, 91(4):368-374 [ Full Text ]

 94. 程颖,宋伟,刘志勇,解超杰,倪中福,彭惠茹,聂秀玲,杨作民,孙其信 (2006) 小麦品种贵农21抗条锈病基因的SSR标记. 作物学报, 32(12):1867-1872 [ Full Text ]

 95. Yingyin Yao, Zhongfu Ni, Yinhong Zhang, Yan Chen, Yuhua Ding, Zongfu Han, Zhiyong Liu, Qixin Sun* (2005) Identification of differentially expressed genes in leaf and root between wheat hybrid and its parental inbreds using PCR-based cDNA subtraction. Plant Molecular Biology, 58(3):367-384 [ Full Text ]

 96. Zhiyong Liu, Paul H. Moore, Hao Ma, Christine
  Ackerman, M. Ragiba, Qingyi Yu, P. Heather, Mina Kim, J. Charlton, J.I.
  Stiles, F.T. Zee, Andrew H. Paterson, Ray Ming* (2004)
  A primitive Y chromosome in papaya marks incipient sex chromosome evolution. Nature, 427:348-352 [ Full Text ]

 97. Hao Ma, Paul H. Moore, Zhiyong Liu, Mina S. Kim, Qingyi Yu, M.M.M. Fitch, T. Sekioka, Andrew H. Paterson, Ray Ming* (2004) High-density linkage mapping revealed suppression of recombination at the sex determination locus in papaya. Genetics,166:419-436 [ Full Text ]

 98. Denise Steiger, Paul H. Moore, F. Zee, Zhiyong Liu, Ray Ming* (2003) Genetic relationship of macadamia cultivars and species revealed by AFLP markers. Euphytica: 2003,132:269-277 [ Full Text ]

 99. Deputy J. C., Ray Ming, Hao Ma, Zhiyong Liu, M. M. M. Fitch, M. Wang, R. Manshardt, J. I. Stiles (2002) Molecular markers for sex determination in papaya (Carica papaya L.). Theor Appl Genet,106:107-111 [ Full Text ]

 100. Zhiyong Liu, Stephen O. Peter, Muhua Long, U. Weingartner, Peter Stamp and Oiliver Kaeser (2002) A PCR assay for rapid discrimination of cytoplasm types in maize. Crop Science, 42:566-569 [ Full Text ]

 101. Zhiyong Liu, Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Eviatar Nevo, Tsomin Yang (2002) Molecular characterization of a powdery mildew resistance gene Pm30 in wheat originating from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides). Euphytica, 123:21-29 [ Full Text ]

 102. Zhiyong Liu, Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Tsomin Yang (1999) Development of SCAR markers linked to the Pm21 gene conferring resistance to powdery mildew in wheat. Plant Breeding, 118:215-219 [ Full Text ]

 103. Zhongfu Ni, Qixin Sun*, Zhiyong Liu, Limin Wu, Xiaoling Wang (2000) Identification of a hybrid-specific expressed gene encoding novel RNA-binding protein in wheat seedling leaves using differential display of mRNA. Mol Gen Genet, 263:934-938

 104. Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Zhiyong Liu (1999) Differential gene expression between wheat hybrids and their parental inbreds in seedling leaves. Euphytica, 106:117-123

 105. Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Zhiyong Liu, Jianwei Gao, Tiecheng Huang (1998) Genetic relationships and diversity among Tibetan wheat, common wheat and European spelt wheat revealed by RAPD makers. Euphytica, 99:205-211